Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2983511
(11)  Číslo patentu  28977 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712029.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2983511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361793707 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 27/30  A23L 2/60   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/140634 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tate & Lyle Solutions USA LLC; 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffmann Estates, Illinois IL 60192; US;
Tate & Lyle Technology Limited; 5 Marble Arch, London W1H 7EJ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOODYER, Ryan D.; c/o Tate&Lyle Ingredients Americas LLC 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, Illinois 60192; US;
COHEN, Jason C.; c/o Tate&Lyle Ingredients Americas LLC 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, Illinois 60192; US;
BRIDGES, John R.; c/o Tate&Lyle Ingredients Americas LLC 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, Illinois 60192; US;
HARRISON, Michael D.; c/o Tate&Lyle Ingredients Americas LLC 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, Illinois 60192; US;
ZHOU, Yuqing; c/o Tate&Lyle Ingredients Americas LLC 5450 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates, Illinois 60192; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Vylepšené sladidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zmeny adries 24.08.2022 16/2022 TE4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.08.2022 16/2022 PC4A
 
EP 2983511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.10.2018 Typ Doručené
Opis 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.07.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 05.08.2022 Typ Odoslané
EP 2983511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.08.2022 Tate & Lyle Technology Limited Tate & Lyle Technology Limited
2 Prevod majiteľa 05.08.2022 Tate & Lyle Solutions USA LLC Tate & Lyle Ingredients Americas LLC
Tate & Lyle Technology Limited Tate & Lyle Technology Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku