Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968129
(11)  Číslo patentu  29782 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14711201.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968129 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361794714 P, 201414204259 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013, 11.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/196  A61K 9/48  A61K 9/06  A61K 9/08  A61K 9/10  A61K 47/14  A61K 47/26  A61K 47/36  A61K 47/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/055045 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/140231 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  R.P. Scherer Technologies, LLC; 2215 Renaissance Drive Suite B, Las Vegas, Nevada 89119; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WENGNER, Simone; Sandweg 3, 69412 Eberbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Kapsula odolná proti zneužitiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2968129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968129
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968129
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2019 Typ Odoslané
EP 2968129
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku