Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2971200
(11)  Číslo patentu  28772 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710482.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2971200 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313844196 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 14/00  C22F 1/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/019252 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/149518 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATI Properties LLC; 1600 N.E. Old Salem Road, Albany OR 97321; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMAS, Jean-Philippe, A.; 9530 Grove Crest Lane Apt. 423, Charlotte, North Carolina 28262; US;
MINISANDRAM, Ramesh, S.; 7035 Edenderry Drive, Charlotte, North Carolina 28270; US;
FORBES JONES, Robin, M.; 11700 Gullane Court, Charlotte, North Carolina 28277; US;
MANTIONE, John, V.; 8005 Blue Stream Lane, Indian Trail, North Carolina 28079; US;
BRYAN, David, J.; 1003 Rural Farm Road, Indian Trail, North Carolina 28079; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Termomechanické spracovanie zliatin titánu alfa-beta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.02.2023 
   Maximálna platnosť do  28.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2971200
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2971200
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.02.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.02.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2971200
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2018 Typ Doručené
2 Opis 11.07.2018 Typ Doručené
2 Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
2 Sprievodný list 11.07.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
4 Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2971200
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku