Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2958877
(11)  Číslo patentu  28309 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710341.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2958877 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201302997 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05G 3/00  C05D 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050494 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/128468 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yara UK Limited; Harvest House Origin Way Europarc, Grimsby, Lincolnshire DN37 9TZ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WARD, Stuart Charles; c/o Yara UK Limited Harvest House Europarc, Grimsby Lincolnshire DN37 9TZ; GB;
BUTLER, Victoria Anne; c/o Yara UK Limited Harvest House Europarc, Grimsby NE Lincolnshire DN37 9TZ; GB;
OBRESTAD, Torstein; Håveveien 89, N-3830 Ulefoss; NO;
TANDE, Terje; Hydalsveien 10, N-3970 Langesund; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Povlak hnojiva obsahujúci mikroživiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.02.2023 
   Maximálna platnosť do  20.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2958877
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958877
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.01.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958877
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2018 Typ Odoslané
EP 2958877
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku