Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2976279
(11)  Číslo patentu  28183 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710189.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2976279 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13001359 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 47/64  B65H 29/12  B65H 29/58  B65H 29/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000580 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/146757 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOBST MEX SA; Route de Faraz 3, 1031 Mex; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRIZZI, Nicolas; Rue Bonne-de-Bourbon 10, CH-1920 Martigny; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na vyradenie plochého predmetu počas prepravy dopravníkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2023 
   Maximálna platnosť do  06.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2976279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976279
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976279
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 20.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 20.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2976279
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku