Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2964607
(11)  Číslo patentu  29081 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14707766.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2964607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13158020, 13183790 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2013, 10.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 209/26  C07C 211/29   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/054108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/135508 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LANXESS Deutschland GmbH; Kennedyplatz 1, 505 69 Köln; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETERS, Lars; Nelly-Sachs-Str. 21, 51371 Leverkusen; DE;
SCHULZE TILLING, Andreas; Rehborn 14a, 42799 Leichlingen; DE;
STIRNER, Wolfgang; Am Vorend 24, 51467 Bergisch Gladbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy halogén-N,N-dimetylbenzyloamínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2023 
   Maximálna platnosť do  04.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2964607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2964607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 07.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2964607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku