Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2961580
(11)  Číslo patentu  27715 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14706639.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2961580 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013101937 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/053743 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/131801 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Georg-August-Universität Göttingen Stifung Öffentlichen Rechts; Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KHARAZIPOUR, Alireza; In der Straut 10B, 37079 Göttingen; DE;
KRAFT, Redelf; Im Beeke 19, 37075 Göttingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Drevná a kompozitná materiálová doska ako aj spôsob ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2021 
   Maximálna platnosť do  26.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2961580
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961580
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.02.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961580
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 02.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 02.07.2018 Typ Doručené
2c Opis 02.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2018 Typ Odoslané
EP 2961580
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku