Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2961736
(11)  Číslo patentu  27517 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14706607.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2961736 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361770058 P, 201361770065 P, 201361770067 P, 201370113, 201370114, 201370115, 201461931126 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2013, 27.02.2013, 27.02.2013, 27.02.2013, 27.02.2013, 27.02.2013, 24.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, DK, DK, DK, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/79  C07D 401/04  C07D 401/12  A61P 35/00  A61K 31/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/053674 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/131777 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LABELLE, Marc; 10 Melbourne Way, Basking Ridge, New Jersey 07920; US;
BOESEN, Thomas; Lipkesgade 25 2.tv, DK-2100 København Ø; DK;
KHAN, Qasim; 609-1305 Taylor Avenue, Winnipeg, Manitoba R3M 2K6; CA;
VAKITI, Ramkrishna Reddy; 1281 Grant Avenue 312, Winnipeg, Manitoba R3M 1Z6; CA;
SHARMA, Utpal; 24 Newdale Place, Brampton, Ontario L6S 5Z2; CA;
YANG, Ying; 77 Riley Crescent, Winnipeg, Manitoba R3T 0J3; CA;
MEHROTRA, Mukund; 711-1325 Taylor Avenue, Winnipeg, Manitoba R3M 2K7; CA;
SARASWAT, Neerja; 1115-810 Allegheny Drive, Winnipeg, Manitoba R3T 5L2; CA;
ULLAH, Farman; Apt 311 1325 Taylor Avenue, Winnipeg, Manitoba R3M 2K7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory histón demetyláz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.02.2023 
   Maximálna platnosť do  26.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2961736
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961736
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.01.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961736
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
EP 2961736
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku