Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2958916
(11)  Číslo patentu  29351 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14705884.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2958916 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361767761 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  A61P 35/00  C07D 471/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/058865 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/128588 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEKAL, Brian Patrick; 21 South Cobblers Court, Niantic, Connecticut 06357; US;
IDE, Nathan D.; 87 Quaker Farm Road, Mystic, Connecticut 06355; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tuhé formy selektívnych CDK4/6 inhibítorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.02.2023 
   Maximálna platnosť do  08.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2958916
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958916
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958916
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 28.11.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 28.11.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 28.11.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.02.2019 Typ Odoslané
EP 2958916
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku