Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2958749
(11)  Číslo patentu  27746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14705359.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2958749 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201303003, 201304488, 201305908, 201315457 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2013, 13.03.2013, 02.04.2013, 30.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41F 17/22  B41F 33/00  B41F 31/16  B41F 31/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/053296 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/128200 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Crown Packaging Technology, Inc.; 11535 S. Central Avenue, Alsip, IL 60803-2599; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUGHES, Grahame; 39 Kingfishers, Grove Oxfordshire OX12 7JN; GB;
ROSELAAR, Katherine; 50 Russell Road, Newbury Berkshire RG14 5LA; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj a spôsob dekórovania plechoviek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.02.2023 
   Maximálna platnosť do  20.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2958749
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958749
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958749
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2018 Typ Doručené
Opis 29.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2958749
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku