Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945617
(11)  Číslo patentu  27584 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14705277.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20130075 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/12  A61K 31/352  A61K 31/728  A61K 31/737  A61P 13/00  A61P 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000138 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/111268 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Altergon S.A.; Via Dogana Vecchia 2, 6900 Lugano; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIORI, Andrea, Maria; c/o Altergon S.A. Via Dogana Vecchia 2, CH-6900 Lugano; CH;
LUCHERINI, Enzo; c/o Altergon S.A. Via Dogana Vecchia 2, CH-6900 Lugano; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(54)  Názov  Perorálna kombinácia na prevenciu a liečbu ochorení močového mechúra a panvového a urogenitálneho systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2023 
   Maximálna platnosť do  20.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2945617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.12.2020 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
1a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
2a Opis 07.06.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 28.06.2018 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 04.07.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 04.07.2018 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2018 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
EP 2945617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku