Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2941135
(11)  Číslo patentu  29868 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14703418.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2941135 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201300007, 201300016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.01.2013, 10.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE, BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24B 15/16  A24D 1/18  A24B 15/30  A23G 1/48  A23G 3/48  A23G 4/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/058022 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/106819 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deltour, Carmen; Hameau de Désiviers (SAL) 107, 6460 Chimay; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Deltour, Carmen; Hameau de Désiviers (SAL) 107, 6460 Chimay; BE;
Van Leuven, Dirk-Hector; Hameau de Désiviers (SAL) 107, 6460 Chimay; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Náhrada tabaku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.01.2022 
   Maximálna platnosť do  02.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2941135
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941135
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.12.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941135
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 29.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
EP 2941135
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku