Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2954231
(11)  Číslo patentu  29694 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14701479.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2954231 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013002051 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 57/021   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000221 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/121904 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG; Ernst-Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARTON, Peter; Breslauerstr. 69, 75015 Bretten; DE;
DIETRICH, Stefan; Indianaring 15, 76149 Karlsruhe; DE;
BECKER, Renaud; 12 rue Engelgrund, F-67630 Scheibenhard; FR;
WÖPPERMANN, Markus; Lindenstr. 14, 76307 Karlsbad; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prevodovka a usporiadanie ložísk 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2023 
   Maximálna platnosť do  28.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2954231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2954231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.12.2019 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.12.2020 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2954231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 14.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2954231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku