Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2943510
(11)  Číslo patentu  27673 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14701430.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2943510 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20130012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61P 35/00  C07K 16/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/058098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/108829 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metis Precision Medicine SB S.r.l.; Via Magenta 35, 10128 Torino (TO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIGNA, Elisa; Via dei Platani 29/2, I-10090 Villarbasse (Torino); IT;
MICHIELI, Paolo; Via Vincenzo Bellini 66/1, I-10040 Rivalta di Torino (Torino); IT;
COMOGLIO, Paolo Maria; Strada Val Salice 183/8, I-10133 Torino; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Nové fragmenty protilátky, prostriedky a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2020 
   Maximálna platnosť do  07.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2020 10/2020 MM4A
 
EP 2943510
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943510
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.12.2018 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943510
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 22.06.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 22.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2018 Typ Odoslané
EP 2943510
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku