Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2948243
(11)  Číslo patentu  28997 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14701381.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2948243 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130146 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 23/00  C01B 21/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/051426 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/114763 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YARA International ASA; Drammensveien 131 P.O. Box 343 Skøyen, 0213 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WALLER, David; Hovet Ring 53, 3931 Porsgrunn; NO;
GRØNVOLD, Marianne, Søbye; Fogtgate 30, 3936 Porsgrunn; NO;
SAHLI, Nibal; Plassane 18B, 3743 Skien; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Katalyzátor na báze orto-kobaltátov ytria-gadolínia na oxidáciu amoniaku na výrobu kyseliny dusičnej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.01.2021 
   Maximálna platnosť do  24.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2948243
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2948243
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.12.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2948243
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 29.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.01.2019 Typ Odoslané
EP 2948243
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku