Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2956256
(11)  Číslo patentu  27615 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14700282.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2956256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202013001418 U, 202013001932 U, 202013001933 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2013, 01.03.2013, 01.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22C 21/14  B22C 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/050346 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/124766 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chemex Foundry Solutions GmbH; Maschstrasse 16, 31073 Delligsen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUMBUSCH, Lars; Parkstraße 8, 40764 Langenfeld; DE;
BRIEGER, Guido; Am Varenholt, 44797 Bochum; DE;
BIEMEL, Michael; Dorfäcker 52, 97084 Würzburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dávkovací nástavec a spôsob jeho usporiadania v lejacej forme 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2021 
   Maximálna platnosť do  10.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2956256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2956256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.01.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2956256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 14.06.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 14.06.2018 Typ Doručené
1c Opis 14.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 24.04.2019 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 24.04.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 24.04.2019 Typ Doručené
4c Sprievodný list 24.04.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.05.2019 Typ Odoslané
EP 2956256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.05.2019 Chemex Foundry Solutions GmbH Chemex GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku