Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2808143
(11)  Číslo patentu  28766 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14450020.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2808143 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3922013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B28B 7/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRANZ OBERNDORFER GmbH & Co KG; Lambacherstrasse 14, 4623 Gunskirchen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Redlberger, Alfred; Scheib 40, 3631 Ottenschlag; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Debnenie pre výrobu schodiska 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2020 
   Maximálna platnosť do  08.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2808143
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808143
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.04.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808143
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 27.09.2018 Typ Doručené
2c Patentové nároky 27.09.2018 Typ Doručené
2d Výkresy 27.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 04.11.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 04.11.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 04.11.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 27.12.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
4b Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2808143
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku