Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3034266
(11)  Číslo patentu  26720 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14198706.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3034266 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 47/00  B29C 47/06  B29C 47/88  B29C 47/92  B29C 35/02  B29C 35/06  B29C 35/00  B29K 7/00  B29K 9/06  B29K 23/00  B29C 47/90  B29K 105/04  B29K 105/06  B29K 105/12  B29L 7/00  B29L 9/00  B29L 31/26  B29C 35/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB; Box 1004, 331 29 Värnamo; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arnqvist Per; Per Lagerkvists väg 12E, 352 43 Växjö; SE;
Björkqvist Markku; Blomstervägen 66, 331 42 Värnamo; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a usporiadanie na výrobu zosilneného tesniaceho pásu z expandovaného kaučuku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 06/2018 SC4A
 
EP 3034266
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.01.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2020 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3034266
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.02.2018 Typ Doručené
1b Opis 23.02.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 14.03.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 14.03.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2018 Typ Odoslané
EP 3034266
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku