Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2881235
(11)  Číslo patentu  23649 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14196402.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2881235 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1362097 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 51/12  B29C 51/16  B29K 105/00  B29L 31/30  B29C 51/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.; Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hochart Olivier; 18 rue des Peupliers Résidence le clos du bois 2, 629 80 Noyelles les Vermelles; FR;
Saelen Marc; 23 rue due 14éme Zouaves, 592 51 Allennes les Marais; FR;
Ngo Tu Le; 39 avenue François Mitterand, 597 90 Ronchin; FR;
Goislard Thierry; 39 route Nationale, 594 80 Illies; FR;
Fevrier Jacques; 870 avenue de l'Europe, 591 12 Annoeullin; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dielu obloženia prostredníctvom lisovania vo forme s následným tvarovaním za tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Maximálna platnosť do  04.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
2 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2881235
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.12.2017 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.11.2018 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2019 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2881235
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 16.03.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 16.03.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.02.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 27.02.2017 Typ Doručené
3b Opis 27.02.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.08.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 04.08.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.08.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 2881235
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Reydel Automotive B.V.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku