Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2845843
(11)  Číslo patentu  30910 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14196058.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2845843 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011113696 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 35/634  C04B 35/638  C04B 38/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2758356; 12756674.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  von Rymon Lipinski, Tadeusz; Borsigallee 7, 53125 Bonn; DE;
Keller, Bruno; Kleine Hohl 5, 55263 Wackernheim; DE;
Beißmann, Frank; Hohe Straße 18, 64832 Babenhausen; DE;
Neugebauer, Peter; Kurtrierische Straße 17, 65552 Limburg; DE;
Kernke, Ruth; Breslauer Platz 4B, 64287 Darmstadt; DE;
Poppe, Dirk; Buchrainstr. 9, 60599 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby ľahkých keramických materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2758356; 12756674.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.08.2022 
   Maximálna platnosť do  23.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Zmeny mien 03.11.2020 11/2020 TC4A
 
EP 2845843
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845843
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.08.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.08.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845843
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2019 Typ Doručené
Opis 07.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 08.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 08.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.09.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.09.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 21.10.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 2845843
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2020 Röhm GmbH Evonik Röhm GmbH
2 Prevod majiteľa 21.10.2020 Evonik Degussa GmbH Röhm GmbH
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2020 Evonik Operations GmbH Evonik Degussa GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku