Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3026176
(11)  Číslo patentu  32325 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14195531.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3026176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 7/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vossloh Laeis GmbH; Ruwerer Strasse 21, 54292 Trier; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liesching, Martin; Blütenweg 24, 76199 Karlsruhe; DE;
Gelz, Albert; Ägidiusstr. 14, 54441 Kirf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Súčasť výhybky, výhybka a spôsob výroby súčasti výhybky s ohrevným zariadením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2020 
   Maximálna platnosť do  28.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3026176
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.07.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3026176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 19.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 19.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť inde neuvedená 29.10.2019 Typ Doručené
3a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3026176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku