Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2878233
(11)  Číslo patentu  24123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14195462.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2878233 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013113166, 102014107165 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2013, 21.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47F 3/04  E06B 3/663   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PAN-DUR Holding GmbH & Co. KG; Schillerstrasse 9, 747 47 Ravenstein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weiss Albert; Industriepark 20, 747 06 Osterburken; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zostava skiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.11.2022 
   Maximálna platnosť do  28.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2878233
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2878233
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.10.2017 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.10.2018 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2019 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2020 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.10.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2878233
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 02.05.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 02.05.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 24.04.2017 Typ Doručené
3b Opis 24.04.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2878233
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku