Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3026116
(11)  Číslo patentu  25669 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14195026.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3026116 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/67  C12N 15/81   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant Produkte (Deutschland) GmbH; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dragovic Zdravko; Gräfelfingerstr. 72, 813 75 München; DE;
Reisinger Christoph; Fürstenackerstr. 38, 814 77 München; DE;
Dietz Heiko; Am Vogelherd 3, 814 76 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Oligonukleotidová sekvencia na použitie pri konštruovaní metabolických dráh 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 3026116
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3026116
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.11.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.11.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3026116
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2017 Typ Doručené
Opis 15.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.01.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 15.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 05.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.01.2023 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2023 Typ Odoslané
EP 3026116
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmann - Tomeš, Hörmannová Zuzana, Ing.
2 Prevod majiteľa 23.11.2022 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Clariant International Ltd
3 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2023 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku