Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3026116
(11)  Patent Number  25669 
(96)  European Application Number  14195026.1 
(96)  European Application Date  26.11.2014 
(97)  European Patent Number  3026116 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.03.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  01.06.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.03.2018 
(51)  International Patent Classification  C12N 15/67  C12N 15/81   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Clariant Produkte (Deutschland) GmbH; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Inventor(s)  Dragovic Zdravko; Gräfelfingerstr. 72, 813 75 München; DE;
Reisinger Christoph; Fürstenackerstr. 38, 814 77 München; DE;
Dietz Heiko; Am Vogelherd 3, 814 76 München; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Title  Oligonukleotidová sekvencia na použitie pri konštruovaní metabolických dráh 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  26.11.2023 
   Patent in Force maximum until  26.11.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 3026116
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3026116
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.11.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.11.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2022 165,50 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3026116
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2017 Type Delivered
Opis 15.06.2017 Type Delivered
Sprievodný list 15.06.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.06.2017 Type Delivered
Sprievodný list 15.06.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2017 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.01.2018 Type Delivered
Plná moc 09.01.2018 Type Delivered
všeobecný referátnik 17.01.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 20.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 15.08.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 30.08.2022 Type Delivered
Plná moc 30.08.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 05.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 03.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 03.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Type Delivered
Plná moc 03.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.01.2023 Type Delivered
Plná moc 20.01.2023 Type Delivered
Sprievodný list 20.01.2023 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.01.2023 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 09.02.2023 Type Sent document
EP 3026116
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmann - Tomeš, Hörmannová Zuzana, Ing.
2 Prevod majiteľa 23.11.2022 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Clariant International Ltd
3 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2023 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku