Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2865906
(11)  Číslo patentu  29684 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14193797.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2865906 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013008342, 102013211957, 102013216728 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2013, 24.06.2013, 22.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2803873 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Springfix Befestigungstechnik GmbH; Brühlstrasse 38, 73084 Salach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ecker, Rainer; Böcklinstraße 29, 73033 Göppingen; DE;
González, Carlos; Mackstrasse 45, 89558 Böhmenkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kĺbový čap s kĺbovou hlavou z plastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2803873 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 2865906
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.04.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.05.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2865906
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.01.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 03.01.2019 Typ Doručené
1b Opis 03.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2865906
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku