Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2881377
(11)  Číslo patentu  33864 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14193698.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2881377 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013020722 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Messer Austria GmbH; Industriestrasse 5, 2352 Gumpoldskirchen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Demuth, Martin; Badener Str. 37/5, 2352 Gumpoldskirchen; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby cementového slinku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 06/2020 SC4A
 
EP 2881377
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2881377
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2020 Typ Doručené
2a Opis 19.03.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 19.03.2020 Typ Doručené
2c Sprievodný list 19.03.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2020 Typ Odoslané
EP 2881377
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku