Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2875734
(11)  Číslo patentu  28512 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14193604.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2875734 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013019500 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 9/06  A23G 9/24  A23G 9/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Messer Slovenija d.o.o.; Jugova ulica 20, 2342 Ruse; SI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sibila, Dejan; Jugova ulica 20, 2342 Ruse; SI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na výrobu zmrzliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2875734
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.10.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875734
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 26.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 26.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 26.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 2875734
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku