Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2842573
(11)  Číslo patentu  28453 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14188785.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2842573 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  112686 P, 164870 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2008, 30.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09825523.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galaxy Biotech, LLC; 22830 San Juan Road, Cupertino, CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kim Kyung Jin; 22830 San Juan Road, Cupertino, CA 95014; US;
Zhao Wei-Meng; 104 Windsor Drive, San Carlos, CA 94070; US;
Park Hangil; 18 Mounds Rd. 3, San Mateo, CA 94402; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Monoklonálne protilátky receptoru fibroblastového rastového faktoru 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09825523.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2842573
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.09.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.09.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2842573
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2017 Typ Doručené
2a Opis 27.11.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 27.11.2017 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.03.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.08.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 07.08.2018 Typ Doručené
5 Poplatok za pokračovanie v konaní 09.08.2018 Typ Platba
6 rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 01.10.2018 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.11.2018 Typ Odoslané
EP 2842573
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku