Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826854
(11)  Číslo patentu  23629 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14187810.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826854 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200930526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2284254 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Costa Rierola Montserrat; Polígono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles (Barcelona); ES;
Diez Cervantes José Maria; Polígono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles (Barcelona); ES;
Jorquera Nieto Juan Ignacio; Polígono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles (Barcelona); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Cicavčie bunkové kultivačné médiá, ktoré obsahujú supernatant z Cohnových frakcionačných stupňov a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2284254 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
 
EP 2826854
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.04.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826854
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.02.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.02.2017 Typ Doručené
2b Opis 22.02.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2017 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 23.02.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
3c Opis 23.02.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2017 Typ Odoslané
EP 2826854
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku