Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2854150
(11)  Číslo patentu  24670 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14186542.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2854150 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201300642 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 50/02  H01H 50/44  H01H 50/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Niko NV; Industriepark-West 40, 9100 Sint-Niklaas; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Devenyn Diederik Jozef Luc; Gaversesteenweg 104, 9820 Merelbeke; BE;
Tiels Koen Reinout Roeland; Kleine Breedstraat 5, 9100 Sint-Niklaas; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Elektromechanické relé 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2023 
   Maximálna platnosť do  26.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2854150
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2854150
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.09.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.08.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2854150
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2017 Typ Doručené
Opis 04.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
EP 2854150
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku