Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2821080
(11)  Číslo patentu  29568 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14184409.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2821080 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11176803 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/24  A61P 5/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2741763; 18167552.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring BV; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arce, Joan-Carles; Soevej 100, DK-2791 Dragoer; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia pre riadenú stimuláciu vaječníkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2741763; 18167552.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.08.2023 
   Maximálna platnosť do  08.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2821080
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2821080
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.08.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2821080
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 18.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2821080
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku