Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2824881
(11)  Číslo patentu  24609 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14183414.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2824881 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12889 P, 20080124333 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2007, 08.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 27/26  H04L 5/00  H04B 7/26  H04L 5/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2071792; 16196630.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics, Inc.; 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ko Woo Suk; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-Gu, 137-724 SEOUL; KR;
Moon Sang Chul; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-Gu, 137-724 SEOUL; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2071792; 16196630.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2824881
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824881
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824881
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2017 Typ Doručené
Opis 21.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2017 Typ Odoslané
EP 2824881
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku