Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2848610
(11)  Číslo patentu  25728 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14181447.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2848610 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2006906359 P, 901512 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2006, 14.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 241/20  A61K 31/427  A61K 31/44  A61K 31/497  A61K 31/5377  C07D 213/75  C07D 403/04  C07D 403/12  C07D 403/14  C07D 409/14  C07D 413/10  C07D 413/12  C07D 417/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  07815564.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YM BioSciences Australia Pty Ltd; 2nd Floor 499 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Burns Christopher John; 576 Swan Street, Richmond, Victoria 3121; AU;
Harte Michael Francis; 576 Swan Street, Richmond, Victoria 3121; AU;
Palmer James T.; 576 Swan Street, Richmond, Victoria 3121; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory aktivity kináz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  07815564.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
 
EP 2848610
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.10.2017 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.10.2018 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2019 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2848610
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 02.11.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 02.11.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2017 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2017 Typ Doručené
3a Opis 02.11.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 02.11.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 2848610
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku