Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2860481
(11)  Číslo patentu  29711 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14180522.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2860481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  506482013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22B 21/00  C22B 7/00  F27B 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hertwich Engineering GmbH; Prof. Weinbergerstraße 6, 5280 Braunau; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Graggaber, Josef; Mühlengasse 4/12, 5280 Braunau; AT;
Wimroither, Günther; Raffoldstraße 14, 5282 Braunau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Taviaca pec pre hliníkový odpad 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.08.2022 
   Maximálna platnosť do  11.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2860481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2860481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.07.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.07.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.07.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2860481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.12.2018 Typ Doručené
1b Opis 31.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.03.2019 Typ Odoslané
EP 2860481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku