Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2799627
(11)  Číslo patentu  32454 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14178746.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2799627 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MO20080192 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 5/10  B66F 9/065  B66F 9/14  B66F 9/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09797607.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Manitou Italia S.r.l.; Via Cristoforo Colombo 2 Localita' Cavazzona, 41013 Castelfranco Emilia (Modena); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magni, Riccardo; Via Dei Servi 44, 41121 Modena; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Uchopovacie ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09797607.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2022 
   Maximálna platnosť do  20.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2799627
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.05.2020 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2799627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 28.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 28.10.2019 Typ Doručené
2c Opis 28.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2799627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku