Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2799627
(11)  Patent Number  32454 
(96)  European Application Number  14178746.5 
(96)  European Application Date  20.05.2009 
(97)  European Patent Number  2799627 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  31.07.2019 
(31)  Priority Number  MO20080192 
(32)  Priority Date  14.07.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  05.11.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  07.01.2020 
(51)  International Patent Classification  E02F 5/10  B66F 9/065  B66F 9/14  B66F 9/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  09797607.0 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Manitou Italia S.r.l.; Via Cristoforo Colombo 2 Localita' Cavazzona, 41013 Castelfranco Emilia (Modena); IT 
(72)  Inventor(s)  Magni, Riccardo; Via Dei Servi 44, 41121 Modena; IT 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Uchopovacie ústrojenstvo pre dopravné prostriedky určené na manipuláciu s bremenami 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  09797607.0 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  20.05.2022 
   Patent in Force maximum until  20.05.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2799627
S/N Fee Title Date Year Fee
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.05.2020 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.05.2021 13 298,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2799627
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2019 Type Delivered
2a Sprievodný list 28.10.2019 Type Delivered
2b Plná moc 28.10.2019 Type Delivered
2c Opis 28.10.2019 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Type Sent document
EP 2799627
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku