Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2808340
(11)  Číslo patentu  22461 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14178729.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2808340 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08251528, 45424 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2008, 16.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/59  A61K 38/24  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2268666 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cottingham Ian; Ferring International Center S.A., Ch. de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex; CH;
Plaksin Daniel; Ferring International Center S.A., Ch. de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex; CH;
White, Richard, Boyd, White Richard Boyd; 1348 Sutter Street, San Diego, CA 92103; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rekombinantný FSH vrátane alfa 2,3- a alfa 2,6-sialylácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50009-2017;  2268666 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.04.2022 
   Maximálna platnosť do  16.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 2808340
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.04.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.04.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.04.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808340
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 05.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2017 Typ Odoslané
EP 2808340
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku