Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2833548
(11)  Číslo patentu  28955 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14177406.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2833548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313958295 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03F 3/24  H03F 3/217  H03F 1/02  H03K 5/13  H04L 27/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEGANI, Ofir; Burla 15/3, HA 32812 Haifa; IL;
BANIN, Rotem; c/o Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard M/S: RNB4-140, Santa Clara, CA 95054; US;
RAVI, Ashoke; 1422 Ne Carlaby Way Apt 37, Hillsboro, OR Oregon 97124; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Digitálne riadený interpolátor hrany (DCEI) pre digitálne časové konvertory (DTC) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2021 
   Maximálna platnosť do  17.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 2833548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2833548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2833548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
Opis 08.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2833548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku