Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2801625
(11)  Číslo patentu  26541 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14173142.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2801625 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161429416 P, 201161488328 P, 361203 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.01.2011, 20.05.2011, 02.07.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11801503.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  University of Virginia Patent Foundation; 250 West Main Street, Suite 300, Charlottesville, VA 22902; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Johnson Bankole A.; 2857 Carters Mountain Road, Charlottesville, VA 22902; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Molekulárny genetický prístup k liečbe a diagnostike závislosti na alkohole a drogách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11801503.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 2801625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2801625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.06.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2801625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2018 Typ Doručené
Opis 01.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 08.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 2801625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku