Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2801354
(11)  Číslo patentu  24761 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14172390.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2801354 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200401546, 200401736, 200500211, 200500419, 691513 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2004, 10.11.2004, 11.02.2005, 23.03.2005, 16.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, DK, DK, DK, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1799196 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forward Pharma A/S; Østergade 24 A 1., 1100 København K; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nilsson Henrik; Apartment No. 5408, P.O. Box 123918, Ocean Heights Dubai Marina Dubai; AE;
Schönharting Florian; 41-46 Picadilly, 6th floor, 1 Nuffield House, Apartment 1, London; GB;
Müller Bernd W.; Schlotfeldtsberg 14a, 242 20 Flintbek; DE;
Robinson Joseph R.; 41 Chequamegon Bay, Madison, WI Wisconsin 53719; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície s riadeným uvoľňovaním obsahujúce ester kyseliny fumarovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1799196 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2017 
   Maximálna platnosť do  07.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.07.2018 7/2018 MM4A
 
EP 2801354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.06.2017 162,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 17.10.2018 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.10.2019 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2801354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.10.2018 597,00 EUR 13 30.05.2022 597,00 EUR
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.10.2018 331,50 EUR 14 30.05.2022 331,50 EUR
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2019 730,00 EUR 15 24.05.2022 730,00 EUR
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.09.2020 398,00 EUR 16 24.05.2022 398,00 EUR
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.09.2021 464,50 EUR 17 24.05.2022 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2801354
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2017 Typ Doručené
Opis 06.06.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 08.06.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.10.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 26.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 19.10.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 04.06.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.10.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.10.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie 28.08.2020 Typ Odoslané
Rozklad 22.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2020 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 08.10.2020 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 15.10.2020 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 11.01.2022 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 11.01.2022 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 11.01.2022 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (po udelení) 12.01.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 18.05.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.09.2022 Typ Doručené
EP 2801354
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku