Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2944819
(11)  Číslo patentu  25977 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14167930.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2944819 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04C 2/107  F04C 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH; Holthöge 10-14, 496 32 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krampe Paul; c/o Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Holthöge 10-14, 496 32 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Excentrické závitovkové čerpadlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 2944819
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.04.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.05.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2944819
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2017 Typ Doručené
1a Opis 26.09.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 26.09.2017 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2017 Typ Doručené
2a Opis 27.09.2017 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2017 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 22.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.02.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 08.02.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.03.2018 Typ Odoslané
EP 2944819
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku