Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2803873
(11)  Číslo patentu  19630 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14167403.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2803873 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013008342, 102013211957, 102013216728 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2013, 24.06.2013, 22.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Springfix Befestigungstechnik GmbH; Brühlstrasse 38, 73084 Salach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ecker Rainer; Böcklinstrasse 29, 73033 Göppingen; DE;
Gonzalez Carlos; Mackstrasse 45, 89558 Böhmenkirch; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Kĺbový čap s kĺbovou hlavou z plastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 03/2016 SC4A
 
EP 2803873
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 29.04.2016 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.04.2017 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.04.2018 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2019 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.05.2020 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2803873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
EP 2803873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku