Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2923835
(11)  Číslo patentu  28192 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14162287.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2923835 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 37/04  B32B 37/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Scherzer, Dietrich; Dr.-Semmelweis-Str. 38, 67433 Neustadt; DE;
Hahn, Klaus; Im Bügen 9, 67281 Kirchheim; DE;
Hahn, Christoph; In der Achen 8, 67435 Neustadt; DE;
Diehlmann, Tim; Kastanienweg 11, 67283 Obrigheim-Colgenstein; DE;
Merkel, Peter; Borkelwiese 12, 67308 Zellertal; DE;
Dietzen, Franz-Josef; Pommernstraße 5a, 67454 Haßloch; DE;
Sandner, Carsten; Oberer Bruchweg 1, 67098 Bad Dürkheim; DE;
Schröder, Cathrin; Kesselberg 12, 34212 Melsungen; DE;
Sommer, Maria-Kristin; Am Königswingert 20, 67157 Wachenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dosky z termoplastického penového materiálu symetrickým spájaním východiskových dosiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  11.06.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 10.11.2021 21/2021 MC4A
 
EP 2923835
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923835
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.03.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.03.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2923835
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 17.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 17.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 17.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2923835
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku