Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2760138
(11)  Číslo patentu  27567 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14160512.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2760138 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161432884 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 7/40  H04N 19/13   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2664070 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Video Compression, LLC; 8 Southwoods Boulevard, Albany, NY 12211; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marpe, Detlev; Südwestkorso 70, 12161 Berlin; DE;
Nguyen, Tung; Landsberger Allee 217, 13055 Berlin; DE;
Schwarz, Heiko; Bebelstrasse 24, 16341 Panketal; DE;
Wiegand, Thomas; Otto-Appel-Straße 52, 14195 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Systém entropického kódovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2664070 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.01.2019 
   Maximálna platnosť do  12.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2019 10/2019 MM4A
 
EP 2760138
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760138
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.12.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760138
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.06.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 05.06.2018 Typ Doručené
1c Opis 05.06.2018 Typ Doručené
1d Opis 05.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 07.02.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 11.02.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 31.12.2020 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 18.01.2021 Typ Odoslané
EP 2760138
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku