Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2910913
(11)  Patent Number  33167 
(96)  European Application Number  14156291.8 
(96)  European Application Date  24.02.2014 
(97)  European Patent Number  2910913 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  16.10.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  26.08.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.04.2020 
(51)  International Patent Classification  G01G 21/28  G01G 23/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TAMTRON OY; Vestonkatu 11, 335 80 Tampere; FI 
(72)  Inventor(s)  Asikainen, Pentti; Mäkipäänkatu 27-29 B 42, 33500 Tampere; FI 
(74)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Title  Spôsob a usporiadanie na poskytovanie výsledkov váženia 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.02.2022 
   Patent in Force maximum until  24.02.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 12.10.2022 19/2022 MM4A
 
EP 2910913
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2020 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2910913
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.01.2021 149,00 EUR 8

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2910913
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 13.01.2020 Type Delivered
Plná moc 13.01.2020 Type Delivered
Sprievodný list 13.01.2020 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2020 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2020 Type Sent document
EP 2910913
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku