Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2772395
(11)  Číslo patentu  28315 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14154776.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2772395 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013003267 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 21/0132   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volkswagen Aktiengesellschaft; Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meier, Andreas; Plachwitzer Weg 28, 39130 Magdeburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie poskytujúce spúšťaciu charakteristiku pre bezpečnostné zariadenie motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2023 
   Maximálna platnosť do  12.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2772395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.02.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.02.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772395
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 28.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2772395
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku