Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2762901
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14153838.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2762901 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013001830 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 11/04  H05K 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EMH metering GmbH & Co. KG; Neu-Galliner Weg 1, 19258 Gallin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Glomski, Marek; Anna-von-Gierke Ring 36, 21035 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Elektromer s priehradkou na uloženie štítku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2762901
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.01.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2762901
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 17.09.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 17.09.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.11.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.02.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2021 Typ Odoslané
EP 2762901
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku