Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2902216
(11)  Číslo patentu  27667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14153693.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2902216 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWISS KRONO Tec AG; Museggstrasse 14, 6004 Luzern; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zitzmann, Klaus; Dahlienstraße 105b, 47800 Krefeld; DE;
Hasch, Joachim; Alice und Hella Hirsch Ring 20, 10317 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Funkčná jednotka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2023 
   Maximálna platnosť do  03.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2902216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2902216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2902216
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 22.06.2018 Typ Doručené
1b Opis 22.06.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 22.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
EP 2902216
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku