Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2896628
(11)  Číslo patentu  29466 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14151737.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2896628 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 29/30  A23L 33/00  A23L 33/21  A23L 5/00  A61K 31/702  C07H 1/08  C07H 3/06  C12P 19/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chr. Hansen HMO GmbH; Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jennewein , Dr. Stefan; Wichfriedweg 14, 53604 Bad Honnef; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob účinného čistenia neutrálnych oligosacharidov ľudského materského mlieka (HMO) získaných mikrobiálnou fermentáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2023 
   Maximálna platnosť do  20.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zmeny mien 29.09.2021 18/2021 TC4A
 
EP 2896628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2896628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.02.2019 232,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2896628
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 10.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.03.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 05.03.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 05.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
5c Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 2896628
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 Chr. Hansen HMO GmbH Jennewein Biotechnologie GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku