Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2942207
(11)  Číslo patentu  28517 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14001642.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2942207 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 5/04  B27N 7/00  B41M 5/00  E04F 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta SCM01 Office 406 Ricasoli, Kalkara SCM 1001; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oldorff, Frank; Brusewitzer Strasse 50, 19057 Schwerin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dekorovaných dosiek z materiálu na báze dreva a podlahového panelu vyrobeného z dosky z materiálu na báze dreva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2942207
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2942207
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.06.2020 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2942207
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2018 Typ Doručené
Opis 24.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2942207
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku